Over dorpsbelang Iens

De vereniging Dorpsbelang Iens is gevestigd te Iens. Het werkgebied van de vereniging is het dorp Iens inclusief het tot dat dorp behorende buitengebied.

De vereniging stelt zich ten doel de algemene belangen van haar werkgebied, haar inwoners/inwoonsters en in haar werkgebied gevestigde bedrijven en instanties, waar mogelijk in de ruimste zin te behartigen, zonder daarbij te zijn gebonden aan enige maatschappelijke of religieuze groepering en zonder daarbij commerciële en/of persoonlijke doeleinden na te streven.

De vereniging tracht haar doel te bereiken door het onderhouden van contacten, zowel mondeling als schriftelijk, met alle daartoe in aanmerking komende instanties en personen, het organiseren van voorlichtingsavonden, vergaderingen en dergelijke, alsmede door alle andere wettelijke middelen, welke volgens het bestuur bevorderlijk kunnen zijn voor het doel van de vereniging.

Leden kunnen zijn natuurlijke personen die de leeftijd van achttien jaren hebben bereikt en die woonachtig zijn in Iens. Leden kunnen ook zijn rechtspersonen die in het werkgebied van de vereniging gevestigd en kantoorhoudend zijn, mits de wettelijke vertegenwoordiger niet in Iens woonachtig is.

Om lid te kunnen worden moet men zich aanmelden bij het bestuur dat over de toelating als lid tot de vereniging beslist. 
Bij niet-toelating door het bestuur kan de afgewezene een beroep doen op de algemene vergadering welke alsnog tot toelating kan beslissen. Het beroep moet schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.

Statuten Vereniging Dorpsbelang Iens;
Dorpsbelang Iens – afschrift akte statuten